Selamat datang ke Tony8s.com, syarikat kami telah beroperasi sejak 2015 melayani ribuan pelanggan yang berpuas hati. Kami selalu menyarankan anda untuk bermain secara bertanggungjawab dan hanya melabur dalam jumlah yang anda mampu bayar. Good Luck !! | Maklumat terkini!! Senarai pemenang JACKPOT terbaru kami telah diturunkan, sila lawati halaman jackpot mega kami untuk memeriksa sama ada anda adalah pemenang bertuah kami !! | Tony88 APP telah mengeluarkan v2.1.2, sila muat semula aplikasinya dalam halaman versi mobile untuk download APP terbaru.

Terma dan Peraturan Am

 • Dengan mendaftar untuk menggunakan perkhidmatan yang dilindungi oleh Terma dan Syarat ini atau / dan dengan bermain di TONY88 (selepas setiap berasingan dan semua bersama-sama secara kolektif dirujuk sebagai "TONY88", "https://tony8.net" atau "Laman"), anda mengesahkan bahawa anda adalah 18 tahun atau lebih tua dan anda mewakili dan menjamin bahawa anda telah membaca, memahami dan bersetuju untuk terikat dengan dan mematuhi "Terma dan Syarat ini." Jika anda tidak ingin menerima terma-terma dan syarat-syarat berikut, anda tidak perlu mendaftar dan membuka akaun dan anda tidak akan dapat untuk mengakses perisian dan perkhidmatan permainan yang ditawarkan bersempena dengannya. Maklumat produk, pendaftaran di laman web, penggunaan apa-apa perkhidmatan yang ditawarkan dan semua dan apa-apa pertaruhan diterima oleh TONY88 adalah tertakluk kepada "Terma dan Syarat".
 • Maklumat produk, pendaftaran di laman web, penggunaan apa-apa perkhidmatan yang ditawarkan dan semua dan apa-apa pertaruhan diterima oleh TONY88 adalah tertakluk kepada "Terma dan Syarat".
 • TONY88 berhak untuk meminda "Terma dan Syarat" pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. pindaan itu akan berkuat kuasa dan berkuat kuasa serta-merta apabila dicatatkan pada ini "Terma dan Syarat" di laman web https://tony8.net itu. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk mengkaji semula "Terma dan Syarat" secara tetap. Anda terus menggunakan laman web ini selepas perubahan atau kemas kini telah dibuat untuk "Terma dan Syarat" akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap perubahan atau pengemaskinian tersebut.
 • "Terma dan Syarat" mewakili perjanjian yang lengkap, muktamad dan eksklusif antara anda dan TONY88 dan menggantikan dan bergabung semua perjanjian terdahulu, perwakilan dan persefahaman antara anda dan TONY88. Anda mengesahkan bahawa, bersetuju untuk menerima syarat-syarat ini, anda tidak bergantung kepada apa-apa representasi menyelamatkan setakat yang sama telah nyata telah dibuat perwakilan di dalam Terma dan Syarat ini.
 • Dalam kes percanggahan antara peruntukan Perjanjian ini dan mana-mana peruntukan di laman web TONY88, penyediaan Perjanjian ini hendaklah terpakai.
 • Kami mempunyai hak mengikut budi bicara kami sendiri untuk meminta anda untuk memberikan kami dengan bukti identiti dan umur anda sebagai pra-syarat sebelum kami membolehkan anda untuk mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti perjudian TONY88.

Syarat Akaun penggunaan

 • Jika terdapat apa-apa pertikaian mengenai akaun pemain, TONY88 berhak untuk menggantung akaun pemain sehingga resolusi yang dicapai. Sebarang pertikaian hendaklah diserahkan secara bertulis yang menyatakan tarikh, masa dan butiran tentang perselisihan dan dihantar melalui e-mel kepada [email protected] TONY88 mengambil pertikaian ahli yang sangat serius dan berusaha untuk mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk menyiasat dan menyelesaikan semua pertikaian.
 • https://tony8.net berhak untuk menggantung, membatalkan akaun anda untuk apa-apa sebab sekalipun pada bila-bila masa tanpa notis kepada anda. Sebarang baki dalam akaun anda pada masa pembatalan itu akan dibayar balik kepada anda menggunakan kaedah pembayaran yang ditetapkan oleh TONY88. Walau bagaimanapun, TONY88 berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk membatalkan apa-apa kemenangan dan kehilangan apa-apa baki di dalam akaun TONY88 anda atau apa-apa kemenangan atau kelayakan anda mungkin jika tidak mempunyai atau mempunyai dari akaun TONY88 anda dan penggunaan TONY88 perkhidmatan lain atau / dan Main.
 • Anda semata-mata bertanggungjawab untuk menyimpan nombor akaun dan kata laluan yang selamat. Anda tidak boleh membenarkan mana-mana orang lain atau pihak ketiga termasuk, tanpa had, apa-apa kecil, untuk menggunakan atau menggunakan semula akaun TONY88 anda, akses dan / atau menggunakan mana-mana bahan-bahan atau maklumat daripada TONY88 laman web, menerima apa-apa hadiah, atau Main pada TONY88 itu. Anda semata-mata bertanggungjawab untuk sebarang pembelian dan / atau kerugian yang ditanggung oleh diri sendiri atau pihak ketiga dalam akaun TONY88 anda.

Syarat Am & Syarat Promosi

 • Semua tawaran adalah terhad kepada hanya satu akaun dibuka percuma setiap individu, keluarga, alamat rumah, alamat e-mel, nombor telefon, akaun bank dan alamat IP.
 • Mana-mana pertaruhan diletakkan di atas kedua-dua pihak yang bertentangan, tali leher dan pertaruhan tidak sah tidak akan diambilkira dalam pengiraan rebat kasino atau dikira dalam mengira apa-apa kehendak peralihan.
 • Kami berhak untuk mengubah, meminda atau menamatkan Promosi ini, atau mana-mana aspek ia, pada bila-bila masa dan tanpa notis terlebih dahulu.
 • Setiap ahli hanya dibenarkan mempunyai satu akaun berdaftar di TONY88, Jika kita mendapati ahli membuat lebih daripada satu akaun, (Sebelum mewujudkan beberapa akaun, ahli perlu menghubungi salah satu daripada wakil sembang langsung dan permintaan untuk mewujudkan beberapa akaun). Jika tidak TONY88 akan merawat akaun-akaun ini sebagai akaun arbitraj taruhan. Dan TONY88 mempunyai hak untuk menamatkan akaun, dan kredit akan dibekukan selama-lamanya.
 • Mengikut budi bicara TONY88, anda mungkin diminta oleh TONY88 untuk memberikan maklumat pengenalan. Ia adalah mandatori bahawa anda memberikan maklumat yang diminta semasa pemberitahuan kami. Jika anda tidak memberikan maklumat yang diminta, anda bersetuju untuk melepaskan hak-hak anda dengan mana-mana baki yang tinggal dalam akaun TONY88 anda.
 • Dengan menyertai Promosi ini, anda mengesahkan bahawa nama dan alamat yang didaftarkan dengan akaun anda adalah betul dan terkini. Kegagalan untuk memberikan maklumat ini boleh membawa kepada kehilangan kelayakan daripada Promosi.

Pertaruhan

 • Penerimaan dan Pengesahan Pertaruhan:
  1. Taruhan
   Pemain perlu taruhan daripada dana yang ada dalam akaun pemain mereka. Semua pertaruhan tidak sah jika dalam kajian semula yang pemain tidak pernah berjaya disimpan dana atau pemindahan wang ke dalam akaun pemain masing-masing. Selepas deposit, jumlah pertaruhan anda mesti lebih daripada 100% atau bersamaan dengan jumlah deposit anda, atau kami akan dapat memohon untuk membuat pengeluaran, sila membuat jumlah deposit pada permintaan.
  2. Taruhan disahkan
   https://tony8.net tidak boleh membatalkan wagers sebaik sahaja mereka telah disahkan oleh TONY88 dalam akaun anda, kecuali taruhan itu diisytiharkan tidak sah atau kerana keputusan yang tidak betul & penyelesaian atas sebab-sebab yang digariskan di dalam Terma & Syarat ini.
  3. Rekod Tepat Pertaruhan
   Walaupun segala usaha untuk memastikan jumlah ketepatan, kami tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kesilapan atau ketinggalan berkenaan dengan maklumat yang diberikan di Laman Web.
  4. Potongan Taruhan / Taruhan yang tidak dapat diselesaikan
   Pegangan akan ditolak daripada akaun anda pada masa meletakkan Taruhan anda, tidak kira apabila keputusan ditentukan. TONY88 tidak boleh membayar balik Pertaruhan diletakkan di atas permainan di mana pertaruhan telah dibeli untuk masa depan menarik yang belum lagi diselesaikan. Bidaan tersebut akan diselesaikan setelah tamat permainan dan kemenangan itu, jika berkenaan, dikreditkan ke akaun pemain pada masa itu.
  5. https://tony8.net Keputusan Pertaruhan adalah Muktamad
   Anda bersetuju bahawa TONY88 dan rekodnya hendaklah menjadi pihak berkuasa akhir dalam menentukan syarat-syarat apa-apa wagers anda letakkan dan keadaan di mana mereka telah dibuat.
  6. Tanggungjawab Kemenangan Pemain Tunggal
   Sebarang cukai dan yuran berkaitan dengan apa-apa kemenangan diberikan kepada anda atau mana-mana lain-lain bayaran kepada anda adalah tanggungjawab anda. TONY88 boleh melaporkan dan menahan apa-apa amaun dari kemenangan anda untuk mematuhi mana-mana undang-undang. Kemenangan tidak boleh dipindahkan, digantikan atau ditukar dengan apa-apa kemenangan lain.
 • Pegangan dipertaruhkan:
  1. Pegangan Minimum
   pegangan minimum, bergantung kepada permainan tertentu, akan dikenakan.
  2. Server Dibuktikan Keputusan Taruhan
   ekiranya terdapat percanggahan antara sama ada nombor yang seorang pemain percaya bahawa mereka telah memasuki atau paparan grafik permainan mereka telah bermain dan orang-orang di dalam pangkalan data yang disenggarakan oleh https://tony8.net, nombor-nombor di dalam pangkalan data akan disifatkan sebagai sah.
  3. Automatik Permainan Bermain / Manipulasi Perisian Komputer / mengganggu / Menipu
   Permainan bermain secara automatik oleh perisian atau mana-mana manipulasi lain Sukan atau / lain data akaun pemain itu anda dilarang sama sekali dan boleh mengakibatkan penamatan keahlian anda, penghapusan semua akaun yang berkaitan, pembatalan dan / atau merampas apa-apa hadiah yang luar biasa dan deposit dan sivil pendakwaan / jenayah. Selain di atas, anda bersetuju bahawa Syarikat mempunyai budi bicara yang lengkap dan tidak terbatas untuk menamatkan akaun anda untuk apa jua sebab dan, tanpa mengehadkan keluasan yang terdahulu, ia perlu berpendapat bahawa penyertaan anda dalam Laman Web ini, atau mana-mana permainan yang ditawarkan di dalamnya, boleh memudaratkan prinsip-prinsip di mana ia beroperasi laman Web. Anda dengan ini mengetepikan apa-apa dan semua tuntutan terhadap Syarikat bagi sebarang penamatan sedemikian. Anda mengakui bahawa kebebasan penuh daripada kesilapan atau tidak lengkap adalah mustahil untuk mencapai berkenaan dengan perisian komputer. Sekiranya anda menyedari bahawa perisian yang mengandungi kesilapan itu atau tidak lengkap anda berjanji untuk tidak mengambil apa-apa kelebihan jua daripadanya. Selain itu, dengan segera apabila menyedari kesilapan itu atau tidak lengkap anda hendaklah memberitahu TONY88 secara bertulis. Sekiranya anda gagal untuk memenuhi aku janji di bawah fasal ini, TONY88 berhak untuk pampasan penuh bagi semua kos, termasuk kos untuk membaiki perisian yang mungkin timbul daripada peninggalan atau tindakan anda dalam mengambil kesempatan daripada kesilapan atau tidak lengkap itu. Anda bersetuju bahawa Syarikat tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan, kerugian atau kecederaan akibat daripada kerosakan, atau akses tidak dibenarkan yang lain atau penggunaan laman web atau akaun anda. Sebarang percubaan oleh anda untuk mendapatkan akses yang tidak dibenarkan kepada sistem laman web atau mana-mana akaun, mengganggu prosedur atau prestasi laman web atau permainan, atau sengaja merosakkan atau menjejaskan Laman Web atau Permainan adalah tertakluk kepada awam dan / atau pendakwaan jenayah dan akan mengakibatkan segera penamatan akaun dan pelucuthakan anda terhadap sebarang dan semua hadiah yang anda mungkin telah selainnya berhak untuk.
  4. Peristiwa Di Luar Kawalan https://tony8.net
   Di mana boleh, usaha TONY88 untuk memastikan perlindungan penuh semua Pemain dan pertaruhan mereka. Walau bagaimanapun, terdapat peristiwa-peristiwa tertentu yang berada di luar kawalan TONY88 ini. Sekiranya anda menjadi terputus dari Laman Web (atas apa jua sebab), bertindak seperti Tuhan, TONY88 tidak akan bertanggungjawab atas apa-apa kerugian yang mungkin menyebabkan daripadanya. Sekiranya pemain yang diputuskan selepas meletakkan taruhan dan sebelum permainan ini dimainkan, keputusan permainan yang akan masih dipaparkan pada akaun Pemain dan apa-apa kemenangan atau kerugian direkodkan sewajarnya.
  5. Penerimaan Keputusan Taruhan
   meletakkan apa-apa pertaruhan lanjut dengan TONY88 oleh, pemain menerima hasil apa-apa Taruhan sebelumnya. Oleh itu, keputusan taruhan sebelumnya adalah dengan ini dianggap tidak lagi dipertikaikan dan tiada bayaran balik atau pelarasan lain akan diberikan.
  6. Kerosakan Perisian
   TONY88 berhak untuk menahan kemenangan dan taruhan sah jika pemain yang memanipulasi permainan secara penipuan atau perisian itu sendiri pincang tugas.

kemenangan

 • Sebelum melepaskan atau meluluskan apa-apa pengeluaran, TONY88 berhak untuk meminta daripada pelanggan untuk memberikan apa-apa maklumat sebagai bukti Pengenalan Peribadi, salinan depan dan belakang kad kredit / kad debit, Pasport, Lesen Memandu atau penyata bank baru-baru ini atau dokumentasi lain yang sesuai sebagai TONY88, mengikut budi bicara mutlaknya, dianggap perlu. Jika anda gagal untuk mematuhi apa-apa permintaan keselamatan, TONY88 berhak untuk membatalkan apa-apa kemenangan dalam akaun anda.
 • Mengkreditkan Kemenangan - Kemenangan akan dimasukkan ke dalam Akaun masing-masing, sebagaimana yang sesuai, secara automatik. Kemas kini akaun anda tidak 'bukti menang' dan atau perlu dana telah dipindahkan (didebitkan) daripada Akaun masing-masing. Jika apabila kajian manual terdapat bukti penipuan atau penyelewengan, https://tony8.net berhak untuk membatalkan kemenangan tertentu dan untuk meminda pelbagai akaun anda dengan sewajarnya.

Had kemenangan

 • Berikut adalah kemenangan maksimum, dalam Dolar A.S. atau amaun yang setara dalam mata wang lain, yang boleh dimenangi dalam talian setiap hari oleh individu:
 • 100,000 untuk Kasino dan permainan lain
 • 100,000 untuk tetap kemungkinan Permainan
 • Ini kemenangan adalah eksklusif kepentingan dan ini perlu dipertimbangkan apabila mempertaruhkan taruhan. Mana pilihan yang diambil dari kategori yang berbeza digabungkan dalam berbilang atau terkumpul pertaruhan rendah had kemenangan maksimum akan dikenakan.
 • pengurusan TONY88 berhak untuk mengurang atau menukar had kemenangan tanpa notis terlebih dahulu.
 • TONY88 berhak untuk membatalkan apa-apa kemenangan secara tidak sengaja disediakan oleh sistem kami yang melebihi had ini.

Wang Ganjaran

 • Wang ganjaran adalah wang maya diberikan kepada pelanggan kasino / KENO untuk tujuan promosi. Pelanggan tidak boleh mengeluarkan apa-apa wang selepas mereka diberi nikmat itu. Bergantung kepada jenis bonus, kaedah-kaedah pemprosesan wang bonus yang berbeza boleh dikenakan.
 • wang ganjaran boleh ditukar kepada wang sebenar dan kemudian ditarik balik selepas pelanggan memenuhi keperluan promosi tertentu.

Peruntukan Perkhidmatan lain

 • Anda akan bertanggungjawab sepenuhnya dan bersetuju untuk membayar semua yuran yang anda tanggung, serta melaporkan dan membayar semua cukai yang dikenakan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang yang mentadbir yang terpakai ketika menggunakan perkhidmatan TONY88.

Pelbagai

 • Jika ini Terma dan Syarat ini diterjemahkan ke dalam bahasa lain, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

Penafian

 • Anda hendaklah memegang TONY88 itu, pekerja, pegawai, pengarah, pemegang saham, pemegang lesen, pengedar, pemborong, ibu bapa, ahli gabungan, anak syarikat, pengiklanan, promosi atau agensi-agensi lain, rakan-rakan media, ejen dan pembekal tidak berbahaya serta-merta pada permintaan dan hendaklah menanggung rugi sepenuhnya sama dari mana-mana dan semua tuntutan, kerugian, kos, kerosakan, liabiliti dan perbelanjaan yang (termasuk yuran guaman) yang mungkin timbul daripada atau ditegaskan oleh mana-mana pihak ketiga.
 • Kami tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab kepada anda untuk apa-apa kehilangan kandungan atau bahan yang dimuat naik atau dihantar melalui Bermain dan anda mengesahkan bahawa kami tidak bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga di atas sebarang pengubahsuaian kepada, penggantungan atau penamatan Main.
 • TONY88 berjanji untuk menawarkan kedua-dua resolusi pertikaian yang adil dan tepat pada masanya dan membuat aduan tanpa kos yang tidak wajar atau beban, memegang taruhan dan transaksi rekod terperinci semua urusan kewangannya. Rekod-rekod ini diarkibkan untuk tempoh 5 tahun (dari tarikh urus niaga) dan boleh diakses kepada pihak berkuasa penyelesaian pertikaian atas permintaan.
 • Ahli harus menyediakan nombor nama pengguna, nombor telefon bimbit dan akaun mereka apabila meminta untuk pengeluaran.
 • maklumat pengguna perlu dipadankan dengan maklumat yang diberikan semasa pendaftaran. prosedur pengesahan akan dilakukan sebelum sebarang pengeluaran. Gagal untuk mematuhi, bakinya akan dirampas.

* Untuk jadual AG Kasino, pertaruhan melebihi RM30,000 tidak akan dibayar oleh https://tony8.net.
* Untuk mana-mana pertaruhan melebihi pengeluaran pertaruhan bernilai RM30,000 diperlukan peralihan 500x.
* https://tony8.net berhak mengubah, menukar atau menamatkan notis ini tanpa notis terlebih dahulu.